ANBI status Yearbook for Women’s History

Pagina

2017

 1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  2. RSIN van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 8101.72.719
  3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: s.bultman@ftr.ru.nl.
  4. Doelstelling
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
  5. Beleidsplan
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
  In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
  6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
  7. Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis worden uitsluitend gecompenseerd voor door hen gemaakte onkosten en niet voor hun werkzaamheden. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen. 8. Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

In 2017 werd het 36e Jaarboek Gender and Archiving: Past, Present, Future uitgegeven. Voor dit nummer kreeg de samenwerking, die het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis sinds 2013 heeft met Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, een heel concrete vorm. Atria werd aangetrokken als gast redacteur voor dit nummer, en Noortje Willems en Sylvia Holla werden voor het lopende nummer toegevoegd aan de redactie. De basis voor de bijdragen in dit Jaarboek was een conferentie die in 2015 plaatsvond in Amsterdam over archiveren in de 21e eeuw. Deze conferentie werd georganiseerd om het 80-jarige bestaan van de historische IAV collectie te vieren, een unieke collectie die archieven van vrouwen en van de vrouwenbeweging verzamelt en beheert. De presentatie vond plaats op 26 februari bij Atria en er waren presentaties door Renée Römkens namens Atria, Eveline Buchheim namens het Jaarboek en Tashina Blom die bezig is met de archieven van de Maagdenhuis bezetting in 2015. De vaste redactieleden van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis waren in 2017 Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Marjan Groot, Evelien Walhout en Ingrid de Zwarte. Financieel werd het 36e Jaarboek mogelijk gemaakt door de Stichting Professor van Winter Fonds, de Stichting Vriendinnen van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis en Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

 1. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2017
Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2017
Beginstand per 01.01.17 3.551,82
Eindstand per 31.12.17 697,15
Inkomsten betreffende boekjaar 2017:
Ontvangen subsidies 0
Uitgaven betreffende boekjaar 2017:
Productiekosten Jaarboek nr. 36 2.789,20
Bankkosten 65,47
Nog te betalen kosten over 2016
Tijdelijke lening 2.500

 

2016

 1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  2. RSIN van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 8101.72.719
  3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: e.walhout@hum.leidenuniv.nl.
 2. Doelstelling
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
  5. Beleidsplan
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
  In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
  6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
  7. Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis worden uitsluitend gecompenseerd voor door hen gemaakte onkosten en niet voor hun werkzaamheden. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen. 8. Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

Op 15 april 2016 werd het 35e Jaarboek Gender and Activism. Women’s Voices in Political Debates gepresenteerd bij Atria. De presentatie werd georganiseerd gecombineerd met de jaarlijkse uitreiking van de Johanna Naber Prijs en vond plaats bij Atria. Tijdens het programma werd er een rondleiding verzorgd door de tentoonstelling ‘Omdat ik iets te zeggen had’- Nederlandse schrijfsters uit de 19e eeuw, in de bibliotheek van Atria. De organisator van de tentoonstelling dr. Suzan van Dijk gaf een toelichting op de tentoonstelling. Emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam prof.dr. Marita Mathijsen gaf een lezing getiteld ‘Het zwaard in een fluwelen schede: De omfloerste scherpte van de vrouwelijke pen in de eerste helft van de negentiende eeuw’. . De inhoud van het Jaarboek was zeer divers en in de artikelen kwamen niet alleen de situatie in Nederland, maar ook in Egypte, Turkije en koloniaal India aan de orde. Marjan Groot verzorgde wederom een visueel essay over het design van campagneposters van vrouwelijke politieke leiders. De vaste redactieleden van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis waren Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Marjan Groot, Evelien Walhout en Ingrid de Zwarte. Financieel werd het Jaarboek mogelijk gemaakt door de Stichting Professor van Winter Fonds en de Stichting Vriendinnen van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis

 1. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2016
Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2016
Beginstand per 01.01.16 729,95
Eindstand per 31.12.16 3.551,82
Inkomsten betreffende boekjaar 2016:
Ontvangen subsidies 3.000
Tijdelijke lening 2.500
Uitgaven betreffende boekjaar 2016:
Productiekosten Jaarboek nr. 35 2.574,63
Presentatie Jaarboek nr. 35 38,16
Bankkosten 65,35

 

2015

 1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  2. RSIN van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 8101.72.719
  3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: e.walhout@let.ru.nl
  4. Doelstelling
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
  5. Beleidsplan
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
  In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
  6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
  7. Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis worden uitsluitend gecompenseerd voor door hen gemaakte onkosten en niet voor hun werkzaamheden. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen. 8. Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

2015 stond in het teken van het 35e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis over vrouwelijk politiek activisme. Voor dit nummer werd een autoriteit op het gebied van politieke geschiedenis en gender, professor Mieke Aerts van de universiteit van Amsterdam, bereid gevonden als gastredacteur op te treden. Sinds 1 mei 2015 is zij hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam. In december 2015 werd er op het NIOD Amsterdam een symposium georganiseerd 1915: Feminisme in Oorlogstijd ter gelegenheid van haar afscheid als Wilhelmina Drucker hoogleraar. Verschillende auteurs van het 35e Jaarboek verzorgden hier presentaties. De vaste redactieleden van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis waren Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Adriana Churampi Ramírez, Marjan Groot, Ellis Jonker, Andrea Müller-Schirmer, Claartje Rasterhoff, Paulien Schuurmans, Evelien Walhout en Ingrid de Zwarte. In 2015 bestond de redactie van het Jaarboek voor het eerst sinds lange tijd uit 9 personen, een heuglijke ontwikkeling in verband met de verdeling van de vele werkzaamheden. Financieel werd het Jaarboek mogelijk gemaakt door de Stichting Professor van Winter Fonds en de Stichting Vriendinnen van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. De werving van incidentele fondsen bleek dit jaar buitengewoon moeilijk te realiseren.

 1. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2015
Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2015
Beginstand per 01.01.15 1030,47
Eindstand per 31.12.15 729,95
Inkomsten betreffende boekjaar 2014:
Ontvangen subsidies 3.500
Uitgaven betreffende boekjaar 2014:
Productiekosten Jaarboek nr. 34 3.724,82
Presentatiekosten Jaarboek nr. 34 15,90
Uitgaven betreffende boekjaar 2015:
Bankkosten 59,80

 

2014

 1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  2. RSIN van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 8101.72.719
  3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: e.walhout@let.ru.nl
  4. Doelstelling
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
  5. Beleidsplan
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
  In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
  6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
  7. Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis worden uitsluitend gecompenseerd voor door hen gemaakte onkosten en niet voor hun werkzaamheden. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen. 8.Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

In 2014 werd het 34e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis Under Fire: Women and World War II uitgegeven. Als gastredacteuren werden Ralf Futselaar en Eveline Buchheim aangetrokken, beiden als onderzoekers werkzaam bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies te Amsterdam. Tijdens de presentatie op donderdag 18 december op het NIOD werd het 1e exemplaar aangeboden aan professor Marjan Schwegman, directeur van het NIOD. Tijdens de presentatie verzorgde René Kok, beeldonderzoeker bij het NIOD, een beeldpresentatie met uniek beeldmateriaal over de Tweede Wereldoorlog uit het NIOD foto archief. In het Noordhollands Dagblad verscheen op 17 december een uitgebreid artikel dat inging op de zusjes Freddie en Truus Oversteegen en Luise en Tini von Benda die in het Jaarboek geportretteerd werden. Naar aanleiding van de publicatie van het jaarboek werden Marjan Schwegman, Ellis Jonker, Evelien Walhout en Eveline Buchheim op 19 december 2014 uitgenodigd om onder andere te spreken over vrouwen in het verzet in een uitzending van het programma 1opstraat op radio 1. De vaste redactieleden van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis waren Saskia Bultman, Adriana Churampi Ramírez, Marjan Groot, Ellis Jonker, Andrea Müller-Schirmer, Claartje Rasterhoff en Evelien Walhout.

 1. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2014
Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2014
Beginstand per 01.01.14 4367,70
Eindstand per 31.12.14 1030,47
Inkomsten betreffende boekjaar 2013:
Ontvangen subsidies 3.000
Tijdelijke lening  
Uitgaven betreffende boekjaar 2013:
Productiekosten Jaarboek nr.33 3.946
Presentatie Jaarboek nr 33 339,83
Uitgaven boekjaar 2014:
Retour lening 2.000
Bankkosten 51,40
Nog te ontvangen gelden over 2014.
Subsidies 3.500
Nog te betalen kosten over 2014
Productiekosten Jaarboek nr. 34 3724,82
Presentatie Jaarboek nr.34 15,90

 

2013

 1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  2. RSIN van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 8101.72.719
  3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: e.walhout@let.ru.nl
  4. Doelstelling
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
  5. Beleidsplan
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
  In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
  6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
  7. Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis worden uitsluitend gecompenseerd voor door hen gemaakte onkosten en niet voor hun werkzaamheden. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen. 8. Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.

In 2013 werd het 33e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uitgegeven met als titel Gender & Genes. De wereld van DNA, genen en genomics vormt een uitdagend terrein van onderzoek, zowel op klinisch en biomedisch als op sociaal-cultureel gebied. De geschiedenis van genetisch onderzoek toont daarmee spannende en complexe raakvlakken met vrouwengeschiedenis en genderstudies. Klasien Horstman, hoogleraar Filosofie van Public Health aan de Universiteit Maastricht en Marli Huijer, bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werden aangetrokken als gastredacteuren Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd dit jaar voor het eerst uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum. Tijdens de presentatie op 12 december 2013 in Atria werd het eerste exemplaar aangeboden aan emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Toine Lagro-Janssen (RUN). Tijdens de presentatie werd de documentairefilm ‘Tijdbommen’ (2013, Audrey Boeff) getoond en was er een rondleiding door het archief van Atria. De vaste redactieleden van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis waren Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Marjan Groot, Ellis Jonker, Andrea Müller-Schirmer, Evelien Walhout en Hennie van der Zande. Financieel werd het Jaarboek mogelijk gemaakt door de Stichting Professor van Winter Fonds, Stichting Vulgo en de Stichting Vriendinnen van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis en The Arts and Genomics Centre Leiden.

 

 1. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2013

 

Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2013
Beginstand per 01.01.13 2.106,76
Eindstand per 31.12.13 4367,70
Inkomsten betreffende boekjaar 2012:
Ontvangen subsidies 4.500
Inkomsten betreffende boekjaar 2013:
Ontvangen subsidies 1.000
Tijdelijke lening 2.000
Uitgaven betreffende boekjaar 2012:
Productiekosten Jaarboek 32 5.012,40
Uitgaven betreffende boekjaar 2013:
Presentatie Jaarboek 33 175,35
Bankkosten 51,31
Nog te ontvangen gelden over 2013
Subsidies 3.000
Nog te betalen kosten over 2013
Productiekosten Jaarboek 33 3.946

 

2012

 1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
  2. RSIN van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 8101.72.719
  3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: e.walhout@let.ru.nl
  4. Doelstelling
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
  5. Beleidsplan
  De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
  In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
  6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige samenstelling van het bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
  7. Beloningsbeleid: De bestuurders van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis worden uitsluitend gecompenseerd voor door hen gemaakte onkosten en niet voor hun werkzaamheden. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen.
  8. Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.
  In 2012 werd het 32e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uitgegeven met als titel Gender & Performance. Kati Röttger, hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, werd aangetrokken als gastredacteur. Op 15 november 2012 werd het 32e Jaarboek feestelijk gepresenteerd met een bijeenkomst in Spui 25. De presentatie stond in het teken van de vragen ‘Is er een toekomst voor feminisme?’en ‘Wat zijn post-feministische strategieën in de kunsten?’ Er was een performance van de Dragqueers, en korte bijdragen van auteurs Sruti Bala (UvA) en Katharina Pewny (Universiteit Gent). Bovendien kreeg Mieke Kolk, theaterhistorica en pionier in het feministische vrouwentheater in Nederland op deze avond een bijzonder eerbetoon. Later in het jaar kreeg een van de auteurs van het 32e Jaarboek, Sruti Bala, voor haar bijdrage “Performance Anxieties in Elfriede Jelinek’s Online Private Novel, Envy” de 2013 ASCA Article Award.
  10. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2012
Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2012
Beginstand per 01.01.12 5.154,21
Eindstand per 31.12.12 2.106,76
Inkomsten betreffende boekjaar 2011:  
Ontvangen subsidies 1.250
Inkomsten betreffende boekjaar 2012:  
Ontvangen subsidies 500
Uitgaven betreffende boekjaar 2011:  
Productiekosten Jaarboek 31 4.509,79
Presentatiekosten Jaarboek 31 217,50
Bankkosten 31,74
Uitgaven betreffende boekjaar 2012:  
KvK 24,08
Bankkosten 14,34
Nog te ontvangen gelden over 2012  
Subsidies 4.500
Nog te betalen kosten over 2012  
Productiekosten Jaarboek 32 5012,40
Presentatiekosten jaarboek 32 158,35
   

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s