ANBI status Yearbook for Women’s History

Pagina

1. Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
2. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI Het RSIN is: 8101.72.719
3. Correspondentieadres: Hartingstraat 128 3511 HV Utrecht. E-mail: e.walhout@let.ru.nl
4. Doelstelling
De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis werd in 1980 opgericht om de daadkracht en geschiedenis van vrouwen zichtbaar te maken, zowel in de wetenschap als voor een breed publiek. Jaarlijks wordt een Jaarboek voor Vrouwen- en gendergeschiedenis uitgegeven, daarin krijgen ook beginnende wetenschappers een platform als auteur of redactielid. Het Jaarboek bevat informatieve en goed leesbare artikelen op basis van vernieuwend onderzoek dat alle historische periodes bestrijkt, van oudheid en middeleeuwen tot de moderne tijd. Hiermee maakt het Jaarboek wetenschappelijke inzichten en debatten over de werking en betekenis van sekse en gender in relatie tot andere sociale ordeningsprincipes als etniciteit, klasse, seksualiteit en leeftijd toegankelijk. Het Jaarboek sluit aan bij recente ontwikkelingen in de wetenschap, waarin het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis gaandeweg plaats heeft gemaakt voor het problematiseren van stereotiepe interpretaties van sekseverschillen en machtsverhoudingen. Het concept gender en theorievorming uit genderstudies kwamen sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer centraal te staan, vanaf 2006 ook vaker prominent in de titel. Het Jaarboek heeft zo een maatschappelijke en ook politieke functie in het ter discussie stellen van structurele machtsverschillen in de samenleving en het in historisch perspectief plaatsen van ontwikkelingen van die machtsverschillen. Met haar internationale oriëntatie en, waar passend, Engelstalige artikelen, is het Jaarboek bovendien een uniek platform in het wetenschappelijk veld van zowel genderspecialisten als historici en historisch geïnspireerde sociale wetenschappers in binnen- en buitenland.
5. Beleidsplan
De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als doel elk jaar een Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit te geven waarbij gestreefd wordt een kritisch genderperspectief te integreren in onderzoek. Elk jaar bepaalt de redactie het thema voor het komende Jaarboek en nodigt een gastredacteur uit die gespecialiseerd is in het jaarthema. Samen met de gastredacteur worden auteurs geworven die een bijdrage voor het Jaarboek leveren. De voltallige redactie draagt zorg voor begeleiding van de auteurs, de redactie van de artikelen en de productie van het Jaarboek. Alle artikelen worden, voorafgaand aan publicatie onderworpen aan peer review. Het bestuur van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is daarnaast verantwoordelijk voor de fondsenwerving, externe contacten en publiciteit en draagt zorg voor de financiële afwikkeling en verantwoording. Fondsen worden schriftelijk geworven bij verschillende instellingen. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis streeft naar een aantal vaste subsidiegevers en benadert daarnaast wisselende subsidiegevers die een relatie met het thema hebben. De afgelopen jaren hadden we de genereuze steun van twee structurele subsidiegevers: De Stichting  Professor van Winter Fonds en  de Stichting VULGO. Voor de komende 5 jaren proberen we opnieuw structurele fondsen te werven.
In 2013 heeft de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis de wens intensiever samen te werken met instellingen met een vergelijkbare missie, doelen en doelgroepen kunnen realiseren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan  met Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Voor de periode 2014-2019 is de voornaamste taak het uitbreiden van het aantal vaste abonnees voor het Jaarboek en het verder versterken van institutionele relaties om daarmee het feministisch gedachtegoed levend te helpen houden. We willen een grotere zichtbaarheid van het Jaarboek ook bevorderen door actief te zijn op onze website en op Facebook.
6. Bestuur: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
7. Samenstelling bestuur: Voorzitter Dr. E. Jonker; Secretaris Drs. E. Walhout; Penningmeester Dr. E. Buchheim.
8. De Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloning voor de werkzaamheden. Zowel redactieleden als auteurs werken onbezoldigd aan de totstandkoming van het Jaarboek. De kosten beperken zich tot de jaarlijkse productie, distributie en presentatie van het Jaarboek. Het Jaarboek is voor de financiering van haar jaarlijkse uitgave afhankelijk van subsidies en fondsen.
8. Activiteiten van de Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis.
In 2012 werd het 32e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uitgegeven met als titel Gender & Performance. Kati Röttger, hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, werd aangetrokken als gastredacteur. Op 15 november 2012 werd het 32e Jaarboek feestelijk gepresenteerd met een bijeenkomst in Spui 25. De presentatie stond in het teken van de vragen ‘Is er een toekomst voor feminisme?’en ‘Wat zijn post-feministische strategieën in de kunsten?’ Er was een performance van de Dragqueers, en korte bijdragen van auteurs Sruti Bala (UvA) en Katharina Pewny (Universiteit Gent). Bovendien kreeg Mieke Kolk, theaterhistorica en pionier in het feministische vrouwentheater in Nederland op deze avond een bijzonder eerbetoon. Later in het jaar kreeg een van de auteurs van het 32e Jaarboek, Sruti Bala, voor haar bijdrage “Performance Anxieties in Elfriede Jelinek’s Online Private Novel, Envy” de 2013 ASCA Article Award.
10. Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2012

Financieel overzicht Stichting Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2012

 

Beginstand per 01.01.12

5.154,21

Eindstand per 31.12.12

2.106,76

 

Inkomsten betreffende boekjaar 2011:

Ontvangen subsidies

1.250

 

Inkomsten betreffende boekjaar 2012:

Ontvangen subsidies

500

 

Uitgaven betreffende boekjaar 2011:

Productiekosten Jaarboek 31

4.509,79

Presentatiekosten Jaarboek 31

217,50

Bankkosten

31,74

 

Uitgaven betreffende boekjaar 2012:

KvK

24,08

Bankkosten

14,34

 

Nog te ontvangen gelden over 2012

Subsidies

4.500

 

Nog te betalen kosten over 2012

Productiekosten Jaarboek 32

5012,40

Presentatiekosten jaarboek 32

158,35

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s